Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Testo 2

Callimaco, Inni VI,  εἰς Δημήτρα,  vv. 32-115

ἀλλ᾽ ὅκα Τριοπίδαισιν ὁ δεξιὸς ἄχθετο δαίμων,

τουτάκις ἁ χείρων Ἐρυσίχθονος ἅψατο βωλά:

σεύατ᾽ ἔχων θεράποντας ἐείκοσι, πάντας ἐν ἀκμᾷ,

πάντας δ᾽ ἀνδρογίγαντας ὅλαν πόλιν ἀρκίος ἆραι,

ἀμφότερον πελέκεσσι καὶ ἀξίναισιν ὁπλίσσας,

ἐς δὲ τὸ Δάματρος ἀναιδέες ἔδραμον ἄλσος.

ἦς  δέ τις αἴγειρος, μέγα δένδρεον αἰθέρι κῦρον,

τῷ δ᾽ ἔπι ταὶ νύμφαι ποτὶ τὤνδιον ἑψιόωντο,  

πράτα πλαγεῖσα κακὸν μέλος ἴαχεν ἄλλαις.

ᾄσθετο Δαμάτηρ, ὅτι οἱ ξύλον ἱερὸν ἄλγει,

εἶπε δὲ χωσαμένα “τίς μοι καλὰ δένδρεα κόπτει;”

αὐτίκα Νικίππᾳ, τάν οἱ πόλις ἀράτειραν

δαμοσίαν ἔστασαν, ἐείσατο, γέντο δὲ χειρὶ

στέμματα καὶ μάκωνα, κατωμαδίαν δ᾽ ἔχε κλᾷδα.

φᾶ δὲ παραψύχοισα κακὸν καὶ ἀναιδέα φῶτα

τέκνον, ὅτις τὰ θεοῖσιν ἀνειμένα δένδρεα κόπτεις,

τέκνον ἐλίνυσον, τέκνον πολύθεστε τοκεῦσι,

παύεο καὶ θεράποντας ἀπότρεπε, μή τι χαλεφθῇ

πότνια Δαμάτηρ, τᾶς ἱερὸν ἐκκεραΐζεις.’

τὰν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποβλέψας χαλεπώτερον ἠὲ κυναγὸν

ὤρεσιν ἐν Τμαρίοισιν ὑποβλέπει ἄνδρα λέαινα

ὠμοτόκος, τᾶς φαντὶ πέλειν βλοσυρώτατον ὄμμα,

‘χάζευ,” ἔφα, “μή τοι πέλεκυν μέγαν ἐν χροΐ πάξω.

ταῦτα δ᾽ ἐμὸν θησεῖ στεγανὸν δόμον, ᾧ ἔνι δαῖτας

αἰὲν ἐμοῖς ἑτάροισιν ἄδην θυμαρέας ἀξῶ.’

εἶπεν ὁ παῖς, Νέμεσις δὲ κακὰν ἐγράψατο φωνάν.

Δαμάτηρ δ᾽ ἄφατόν τι κοτέσσατο, γείνατο  δ᾽ ἁ  θεύς:

ἴθματα μὲν χέρσω, κεφαλὰ δέ οἱ ἅψατ᾽ Ὀλύμπω.

οἱ μὲν ἄρ᾽ ἡμιθνῆτες, ἐπεὶ τὰν πότνιαν εἶδον,

ἐξαπίνας ἀπόρουσαν ἐνὶ δρυσὶ χαλκὸν ἀφέντες:

ἁ δ᾽ ἄλλως μὲν ἔασεν, ἀναγκαίᾳ γὰρ ἕποντο

δεσποτικὰν ὑπὸ χεῖρα, βαρὺν δ᾽ ἀπαμείψατ᾽ ἄνακτα

‘ναὶ ναί, τεύχεο δῶμα, κύον, κύον, ᾧ ἔνι δαῖτας

ποιησεῖς: θαμιναὶ γάρ ἐς ὕστερον εἰλαπίναι τοι.’

ἁ μὲν τόσσ᾽ εἰποῖσ᾽ Ἐρυσίχθονι τεῦχε πονηρά.

αὐτίκα οἱ χαλεπόν τε καὶ ἄγριον ἔμβαλε λιμὸν

αἴθωνα κρατερόν, μεγάλᾳ δ᾽ ἐστρεύγετο νούσῳ.

σχέτλιος, ὅσσα πάσαιτο τόσων ἔχεν ἵμερος αὖτις.

εἴκατι δαῖτα πένοντο, δυώδεκα δ᾽ οἶνον ἄφυσσον:

τόσσα Διώνυσον γὰρ ἃ καὶ Δάματρα χαλέπτεi:

καὶ γὰρ τᾷ Δάματρι συνωργίσθη Διόνυσος.

οὔτε νιν εἰς ἐράνως οὔτε ξυνδείπνια πέμπον

αἰδόμενοι γονέες, προχανὰ δ᾽ εὑρίσκετο πᾶσα.

ἦνθον  Ἰτωνιάδος νιν Ἀθαναίας ἐπ᾽ ἄεθλα

Ὀρμενίδαι καλέοντες: ἀπ᾽ ὦν ἀρνήσατο μάτηρ

‘οὐκ ἔνδοι, χθιζὸς γὰρ ἐπὶ Κραννῶνα βέβακε

τέλθος ἀπαιτησῶν ἑκατὸν βόας.’ ἦνθε Πολυξώ,

μάτηρ Ἀκτορίωνος, ἐπεὶ γάμον ἄρτυε παιδί,

ἀμφότερον Τριόπαν τε καὶ υἱέα κικλήσκοισα.

τὰν δὲ γυνὰ βαρύθυμος ἀμείβετο δάκρυ χέοισα

‘νεῖταί τοι Τριόπας, Ἐρυσίχθονα δ᾽ ἤλασε κάπρος

Πίνδον ἀν᾽ εὐάγκειαν, ὁ δ᾽ ἐννέα φάεα κεῖται.’

δειλαία φιλότεκνε, τί δ᾽ οὐκ ἐψεύσαο, μᾶτερ;

δαίνυεν εἰλαπίναν τις: ‘ἐν ἀλλοτρίοις Ἐρυσίχθων.’

ἄγετό τις νύμφαν: ‘Ἐρυσίχθονα δίσκος ἔτυψεν,’

ἢ ‘ἔπεσ᾽ ἐξ ἵππων,’ ἢ ‘ἐν  Ὄθρυϊ ποίμνi \ ἀμιθρεῖ.’

ἐνδόμυχος dἤπειτα πανάμερος εἰλαπιναστὰς

ἤσθιε μυρία πάντα: κακὰ δ᾽ ἐξάλλετο γαστὴρ

αἰεὶ μᾶλλον ἔδοντι, τὰ δ᾽ ἐς βυθὸν οἷα θαλάσσας

ἀλεμάτως ἀχάριστα κατέρρεεν εἴδατα πάντα.

ὡς δὲ Μίμαντι χιών, ὡς ἀελίῳ ἔνι πλαγγών,  

καὶ τούτων ἔτι μεῖζον ἐτάκετο μέσφ᾽ ἐπὶ νευράς:

δειλαίῳ ἶνές τε καὶ ὀστέα μῶνον ἔλειφθεν.

κλαῖε μὲν μάτηρ, βαρὺ δ᾽ ἔστενον αἱ δύ᾽ ἀδελφαί

χὡ μαστὸς τὸν ἔπωνε καὶ αἱ δέκα πολλάκι δῶλαι.

καὶ δ᾽ αὐτὸς Τριόπας πολιαῖς ἐπὶ χεῖρας ἔβαλλε,

τοῖα τὸν οὐκ ἀίοντα Ποσειδάωνα καλιστρέων:

‘ψευδοπάτωρ ἰδὲ τόνδε τεοῦ τρίτον, εἴπερ ἐγὼ μὲν

σεῦ τε καὶ Αἰολίδος Κανάκας γένος, αὐτὰρ ἐμεῖο

τοῦτο τὸ δείλαιον γένετο βρέφος: αἴθε γὰρ αὐτὸν

βλητὸν ὑπ᾽ Ἀπόλλωνος ἐμαὶ χέρες ἐκτερέιξαν:

νῦν δὲ κακὰ βούβρωστις ἐν ὀφθαλμοῖσι κάθηται.

ἤ οἱ ἀπόστασον χαλεπὰν νόσον ἠέ νιν αὐτὸς

βόσκε λαβών: ἁμαὶ γὰρ ἀπειρήκαντι τράπεζαι.

χῆραι μὲν μάνδραι, κενεαὶ δέ μοι αὔλιες ἤδη

τετραπόδων, ἤδη γὰρ ἀπαρνήσαντο μάγειροι.’

ἀλλὰ καὶ οὐρῆας μεγαλᾶν ὑπέλυσαν ἁμαξᾶν,

καὶ τὰν βῶν ἔφαγεν, τὰν Ἑστίᾳ ἔτρεφε μάτηρ,

καὶ τὰν ἀεθλοφόρον καὶ τὸν πολεμήιον ἵππον,

καὶ τὰν αἴλουρον, τὰν ἔτρεμε θηρία μικκά.

μέσφ᾽ ὅκα μὲν Τριόπαο δόμοις ἔνι χρήματα κεῖτο,

μῶνοι ἄρ᾽ οἰκεῖοι θάλαμοι κακὸν ἠπίσταντο.

ἀλλ᾽ ὅκα τὸν βαθὺν οἶκον ἀνεξήραναν  ὀδόντες,

καὶ τόχ᾽ ὁ τῶ βασιλῆος ἐνὶ τριόδοισι καθῆστο

αἰτίζων ἀκόλως τε καὶ ἔκβολα λύματα δαιτός.

Ma quando la divinità benevola [Demetra n. del trad.] si adirò con i Triopidi, un perfido volere prese Erisíttone: si precipitò con venti servi, tutti nel fiore dell’età, tutti di statura gigantesca, in grado di distruggere una città intera, armato di asce e di scuri, e corsero impudenti al bosco di Demetra. C’era un pioppo, un albero grande, che toccava il cielo, sul quale le ninfe venivano a dilettarsi verso mezzogiorno; questo colpito per primo mandò agli altri un gemito. Demetra avvertì che il sacro legno soffriva, e disse adirata :”Chi mi taglia i begli alberi?”. Sùbito apparve con l’aspetto di Nicippe, che per lei i cittadini avevano nominato sacerdotessa pubblica. Afferrò con la mano le bende sacre e il papavero e aveva una chiave che pendeva dalla spalla. E diceva, calmando quel malvagio impudente : “Figliolo, chiunque tu sia che tagli gli alberi consacrati agli dei, fermati, figliolo,figlio molto caro ai genitori, cessa e richiama i servi, perché non si adiri la dea Demetra, della quale stai distruggendo una cosa sacra.” Ma guardandola bieco, più irosamente di come una leonessa che ha appena partorito guarda biecamente un cacciatore, sui monti Tmari, e dicono che il suo sguardo sia terribilmente spaventoso, rispose: “Togliti, che io non ti cacci nel corpo la mia grande scure. Questi alberi costruiranno una casa ben coperta, nella quale sempre darò in abbondanza piacevoli banchetti ai miei compagni .” Disse il ragazzo, e Némesi si scrisse le parole cattive. Ma Demetra si adirò in maniera indicibile e apparve la divinità. I suoi passi toccavano il terreno, la testa l’Olimpo. Ed essi, mezzo morti, non appena videro la dea, immediatamente scapparono via, lasciando la scure negli alberi. Ella lasciò gli altri, obbedivano infatti alla necessità, sotto gli ordini del padrone, e interpellò il malvagio signore: “Sì, sì, costruisci la tua casa, cane, cane, la casa in cui farai banchetti; d’ora in poi le feste saranno frequenti”. E dicendo tali parole,disponeva sofferenze per Erisittone. Immediatamente gli infuse una fame tormentosa e salvaggia, ardente e violenta ed egli si consumava per grave malattia. Infelice, per quanto mangiasse, subito di altrettanto cibo lo prendeva il desiderio. Venti preparavano le vivande, dodici versavano vino. Infatti ciò che cruccia Demetra, altrettanto cruccia Dioniso, e infatti con Demetra si adirò Dioniso.

I genitori, presi da vergogna, non lo mandavano né a cene comuni, né a conviti, ma trovavano ogni pretesto. Vennero a invitarlo alle gare di Atena Itonia gli Ormenidi: la madre dunque rifiutò: ”Non  è in casa, proprio ieri è andato a Crannone, per riscuotere un credito di cento buoi.”  Venne Polissò, madre di Attorione, dato che preparava le nozze per il ragazzo, per invitare entrambi, Triopa e il figlio.  La donna a malincuore rispose piangendo: “Triopa viene senz’altro, ma un cinghiale ha aggredito Erisíttone, sul monte Pindo dalle belle valli, e lui è a letto da nove giorni.” Infelice madre amorevole, che cosa mai non inventasti? dava uno un banchetto festivo: “Erisittone è fuori città” Uno prendeva moglie: “Un disco ha colpito Erisíttone”, o “ Ė caduto da cavallo” oppure: “Sul monte Otri conta le greggi”. Intanto quello, nascosto all’interno della casa, banchettando tutto il giorno, mangiava in enorme quantità: il ventre gli sobbalzava malamente mentre mangiava sempre di più: come in un abisso del mare tutti i cibi scorrevano invano senza gusto. Come neve sul Mimante, come al sole un’immagine plasmata, e anche più di queste egli si struggeva fino ai nervi. All’infelice rimasero solo tendini e ossa.

Piangeva la madre, gemevano amaramente le sorelle e colei il cui seno egli aveva succhiato e spesso anche le dieci ancelle. Anche Triopa stesso si metteva le mani nei capelli bianchi, invocando così Poseidone che non lo ascoltava: “Padre  falso,  guarda qui tuo nipote, se davvero io sono figlio tuo e di Canace, figlia di Eolo, ed è mio questo figlio infelice: oh se le mie mani gli avessero dato un’onorata sepoltura, colpito da Apollo! Ora  una una turpe fame insaziabile sta davanti ai miei occhi; o allontana da lui questo terribile male, o prenditelo e nutrilo tu. Le mie mense sono esaurite,abbandonati i recinti, vuote ormai le stalle dei quadrupedi, infatti i cuochi si sono già ritirati. Anche i muli hanno staccato dal grande carro,  e ha mangiato la mucca, che la madre allevava per Estia, e la cavalla vincitrice nelle gare e il cavallo da guerra e la gatta, che le piccole bestiole temevano.” Fino a quando nella dimora di Triopa c’erano ricchezze, soltanto le stanze interne della casa erano a conoscenza della disgrazia, ma quando i denti prosciugarono fino in fondo la casa, anche il figlio del re sedette nei crocicchi a chiedere bocconi e sudici  avanzi di  cibo. (trad.mia)

Nell’VIII libro delle Metamorfosi si assiste a un convivio presso la dimora del fiume Acheloo, il quale durante la cena che offre ai suoi ospiti, tra cui Teseo, narra vicende che si concludono con una trasformazione. Di fronte all’incredulità di qualcuno, un ospite, Lelege, narra il mito di Filemone e Bauci, trasformati in alberi, come premio per la loro pietas. Alla curiosità di Teseo, Acheloo riprende a sua volta a narrare, affermando  sunt, quibus in plures ius est transire figuras…(“Ci sono alcuni che hanno la facoltà di mutarsi in forme diverse”) Questa facoltà fu anche della figlia di Erisittone. Viene così anticipata, con una breve allusione, la tragica conclusione della vicenda, per cui, come si vedrà, la povera figlia dell’empio spregiatore degli dei (qui numina divum/ sperneret et nullos aris adoleret odores.v. 739-40 ), troverà scampo solo mutando continuamente forma.